Woonprofessor. De Algemene voorwaarden.

 

1. Waarvoor hebben wij deze algemene voorwaarden?

1.1. Bij de Woonprofessor hebben we een aantal afspraken over onze dienstverlening die voor iedereen van toepassing zijn. Je kan daarbij denken aan de afspraken over de betaling van onze diensten of hoe wij met je communiceren/  informeren. In dit document, de algemene voorwaarden, kun je deze afspraken teruglezen.

1.2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening van de Woonprofessor. Aanbiedingen die je u namens financiële instellingen doen, zijn uitgesloten van deze algemene voorwaarden.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn mede vastgesteld voor onze bestuurders en/of vennoten en alle voor ons werkzame personen. De toepasselijkheid hiervan blijft bestaan, ook als deze personen niet meer voor ons werkzaam zijn.

 

2. Wie zijn wij?

2.1 Wij zijn Woonprofessor. Het bedrijf wat je adviseert en voor je bemiddelt bij financiële producten. Wij zijn een vennootschap, gevestigd te Alkmaar. Het daadwerkelijke adviseren en/of bemiddelen gebeurt bij ons op kantoor of iedere door jou gekozen lokatie

2.2 Wij staan ingeschreven en staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons vergunningsnummer is:

 

3. Welke termen gebruiken wij in de algemene voorwaarden?

3.1 Jij: de natuurlijke persoon met wie wij een Opdracht Tot Dienstverlening hebben gesloten en wij als tussenpersoon van financiële instellingen aanbiedingen doen.

3.2 Opdracht: de door u aan ons verstrekte opdracht om te adviseren over en/of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product en/of abonnement.

3.3 OTD: de door u aan ons verstrekte opdracht leggen wij vast in een Opdracht Tot Dienstverlening, de OTD. Een OTD komt pas tot stand wanneer je (en eventueel de overige contractanten) deze digitaal heeft (hebben) ondertekend.

3.4 Financieel product: zoals een hypotheek, verzekering of krediet waarover wij (zullen) adviseren en bemiddelen.

3.5 Financiële instelling: de aanbieder van het financiële product.

3.6 Dienstverlening: onder dienstverlening verstaan wij advies over financiële producten en bemiddeling tussen jou en betrokken partijen. Daarnaast kunnen wij ook diensten verlenen die voortvloeien uit overige overeenkomsten die tot stand kunnen komen tussen jou en ons.

3.7 Overeenkomst: onder een overeenkomst valt de Opdracht Tot Dienstverlening (OTD) en/of overige overeenkomsten die tot stand kunnen komen tussen jou en ons.

3.8 Elektronisch klantdossier: uw digitaal hypotheekdossier waar u alle voorbehouden voor uw hypotheekaanvraag in terug kunt vinden. U kunt hierbij denken aan uw loonstrook, werkgeversverklaring etc.

3.9 Herroepingsrecht: Je hebt een herroepingsrecht als u met ons een overeenkomst heeft gesloten waarbij de communicatie in zijn geheel op afstand heeft plaatsgevonden zonder de persoonlijke aanwezigheid van een van onze medewerkers. U heeft dan een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen.

 

4. Afspraken over onze opdracht

4.1 Wij vangen aan met de opdracht nadat je de OTD hebt ondertekend. Deze kan eerder aangevangen zijn als je ons daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

4.2 Herroepingsrecht (bedenktijd):  Je hebt het recht om schriftelijk en zonder reden van opgaaf, uiterlijk binnen 14 kalenderdagen nadat je de OTD via internet (online) digitaal hebt ondertekend, de overeenkomst te herroepen.  Gedane werkzaamheden met betrekking tot advies en bemiddeling zullen dan naar rato in rekening worden gebracht

4.3 Je kan geen gebruik meer maken van uw herroepingsrecht nadat wij de complete opdracht hebben voltooid.

4.4 Ondertekening van de OTD gaat via een digitale handtekening of een handtekening op een papieren OTD. Als er sprake is van meerdere contractanten dan dient iedere betrokkene de OTD te ondertekenen. De mogelijkheid om een digitale handtekening te zetten wordt je door ons aangeboden op een wijze die voldoet aan alle wettelijke betrouwbaarheidseisen. De digitale handtekening staat gelijk aan een handgeschreven handtekening.

4.5 De aan ons verstrekte opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van onze kant en niet tot een resultaatsverplichting. De aan ons verstrekte opdracht leidt ook tot een inspanningsverplichting van jouw kant.

4.6 De door ons opgegeven termijnen voor het uitvoeren van een opdracht zijn bedoeld als een indicatie en niet als fatale termijn, tenzij wij dat met jou schriftelijk zijn overeengekomen in de OTD. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het bewaken van termijnen in overeenkomsten waarbij jij partij bent, zoals termijnen van ontbindende voorwaarden in een koop- of aanneemovereenkomst.

4.7 Wanneer je voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken aan ons ter beschikking stelt, of wanneer je op andere wijze niet aan uw (informatie)verplichtingen hebt voldaan, zijn wij bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht. De kosten voor de werkzaamheden die reeds door ons zijn uitgevoerd tot het moment van opschorten, worden bij u in rekening gebracht. Tevens kunnen wij in dit geval niet verantwoordelijk worden gesteld voor financiële gevolgen.

 

5. Afspraken over aanbiedingen en adviezen

5.1 Als wij je als tussenpersoon namens een Financiële Instelling aanbiedingen sturen, dan zijn die aanbiedingen vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling tenzij dit uitdrukkelijk anders uit die stukken blijkt.

5.2 Je kan geen rechten ontlenen aan berekeningen die wij voor je maken. Deze berekeningen hebben betrekking op de kosten van een financieel product, de doorberekening daarvan in jouw maandlasten, eventuele fiscale gevolgen en de gevolgen die zich kunnen voordoen bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden. Alle berekeningen die wij maken zijn voorlopig en geven een indicatie. Deze kunnen tussentijds wijzigen als gevolg van wijzigingen in bijvoorbeeld rentes en/of premies en (fiscale) wetgeving.

5.3 Onze adviezen zijn momentopnames en kunnen wijzigen als omstandigheden veranderen. Je kan hierbij denken aan veranderingen in wet- en regelgeving of in de persoonlijke situatie.

5.4 Wij kunnen je pas een definitieve berekening verstrekken, wanneer een Financiële Instelling een aanbieding (bijv. een renteaanbod) heeft uitgebracht welke door u is geaccepteerd.

 

6. Afspraken rondom onze communicatie

6.1 Wij verstrekken ook algemene informatie. Dit doen wij bijvoorbeeld op onze website, www.woonprofessor.nl, of op jouw verzoek. Deze informatie is vrijblijvend en kan nooit beschouwd worden als een door ons gegeven advies in het kader van een aan ons verstrekte opdracht. Tenzij wij je dat laten weten. Of tenzij de informatie een op jouw persoonlijke situatie toegespitst advies betreft.

6.2 Wij vertrouwen erop dat je bereikbaar bent op het door jou bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, telefoonnummer en e-mailadres. Als jouw contactgegevens veranderen moet je dat schriftelijk aan ons doorgeven. Wij zullen deze nieuwe gegevens aanpassen in ons systeem.

 

7. Afspraken rond het inschakelen van derden

7.1 Wij kunnen soms, voor een goede uitvoering van de opdracht, met jouw toestemming, gebruik maken van derden. Als daaraan kosten verbonden zijn buiten de afspraken in de OTD, zullen wij deze aan u doorbelasten. Wij zullen u, wanneer mogelijk, de kosten dan vooraf laten weten.

7.2 Wij zullen zoveel mogelijk vooraf met je overleggen, wanneer wij voor de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik moeten maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen. Je kan daarbij denken aan adviezen van bijvoorbeeld makelaars, fiscalisten, taxateurs etc. Natuurlijk nemen wij bij de selectie van de betreffende adviseur de nodige zorgvuldigheid in acht. Wij zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

7.3 Het kan voorkomen dat wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht derden moeten inschakelen, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 7.2. bepaalde. Daarbij kunt u denken aan uitzendkrachten of externe administratiebureaus. Voor deze personen blijven wij wel verantwoordelijk.

 

8. Afspraken over onze beloning en betalingen

  • 1 De beloning voor onze dienstverlening leggen wij voor aanvang van de opdracht vast in de OTD. Onze beloning bestaat uit: Vaste prijs Wij brengen voor onze dienstverlening een vaste prijs per verrichting per vestiging in rekening.
  • Abonnement U betaalt Woonprofessor een maandelijks vast bedrag.

8.2 Als wij je namens een Financiële Instelling een betalingsherinnering sturen voor renten of premies voor een Financieel Product, dien je je zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, voldoen daarvan tot gevolg kan hebben dat de door jou afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking meer bieden voor het verzekerde risico. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het niet uitbetalen bij overlijden etc.

8.3 Onze factuur voor advies en/of bemiddeling wordt middels een incassomachtiging geïnd en/of via een door jou gekozen notaris bij het passeren van de akte.

8.4 Facturaties die voortvloeien uit overige overeenkomsten tussen u jou en ons worden voldaan via een automatische incasso die je aan ons verstrekt.

8.5 Als ke onze factuur niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan zullen wij je drie keer een aanmaning versturen. Als je ook de aanmaning niet betaalt, dan zullen wij de incassering van onze vordering uit handen geven. Alle kosten die wij maken in verband met de incasso komen voor jouw rekening. Deze kosten bedragen in ieder geval de wettelijke rente, alsmede een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten.

8.6 Je mag bedragen die wij u voor onze dienstverlening in rekening brengen alleen verrekenen met een door u gestelde tegenvordering, of op grond daarvan betaling opschorten, voor zover wij deze tegenvordering uitdrukkelijk en zonder voorbehoud hebben erkend of voor zover deze in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

 

9. Afspraken over de informatie die je ons moet geven

9.1 Wij verwachten dat je, binnen de daarvoor gestelde termijn, ons alle relevante informatie geeft die wij nodig hebben voor een correcte uitvoering van de aan ons gegeven opdracht. Dit moet je gevraagd en ongevraagd doen. Hierbij kunt u denken aan veranderingen in de gezinssituatie, jouw inkomen of vermogenssituatie. Dusdanige veranderingen vereisen dat wij onze adviezen moeten aanpassen of dat reeds gesloten financiële producten niet meer passend zijn bij jouw nieuwe/huidige situatie.

9.2 Wij kunnen alleen maar voldoen aan de zorgverplichting die wij ten aanzien van  jou hebben, wanneer je het in 9.1 bepaalde strikt naleeft.

9.3 Als het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat wij meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moeten besteden, belasten wij het met die extra tijd gemoeide beloning en/of de extra te maken kosten aan jou door.

9.4 Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door jou aan ons verschafte informatie.

9.5 Als achteraf blijkt dat je onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan wij de opdracht hebben uitgevoerd, kan de Financiële Instelling op grond van diens (algemene) (polis)voorwaarden gerechtigd zijn om de door u af te nemen en/of afgenomen financiële product(en) (met onmiddellijke ingang) te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan. Je blijft ons de vergoeding voor de door ons geleverde dienstverlening verschuldigd.

 

10. Afspraken over klachten

10.1 Je kunt jouw klacht over onze dienstverlening rechtstreeks richten tot jouw adviseur. Je kan dit telefonisch doen of schriftelijk. Jouw klacht moet ingediend zijn binnen 60 dagen nadat je de stukken, informatie of factuur waarover je een klacht hebt, hebt ontvangen. Of, nadat je op een redelijke manier kennis had kunnen nemen van een tekortkoming in onze dienstverlening.

10.2 Als jouw klacht niet naar behoren door uw adviseur wordt behandeld, dan kunt u uw klacht rechtstreeks bij de directie van Woonprofessor indienen.

10.3 Als je een klacht hebt ingediend dan heb je nog steeds de verplichting om te betalen voor onze diensten. Als jouw klacht terecht is dan hebben wij de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte kosten, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de werkzaamheden waarover je hebt geklaagd of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een terugbetaling van de reeds betaalde kosten naar evenredigheid.

10.4 Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFID) onder aansluitnummer: 300.006571. Je hebt de keuze om een geschil dat ontstaat uit een door ons gegeven advies en/of onze dienstverlening gerelateerd aan de aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, voor niet bindend advies voor te leggen aan het KiFID of aan een rechter. Dit kan je doen nadat u de procedure uit 10.1 en 10.2 hebt doorlopen.

10.5 We houden het recht voor om het advies van Kifid als niet bindend te aanvaarden.

 

11. Afspraken over onze aansprakelijkheid

11.1 Iedere aansprakelijkheid van ons, onze bestuurders, onze werknemers en de door ons bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de door ons afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het door ons te dragen eigen risico. Op verzoek verstrekken wij aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

11.2 In het geval onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering in een specifiek geval geen dekking verleent, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het totaal van de aan jou in rekening gebrachte beloning voor de betreffende opdracht.

11.3 Wij voeren de door jou aan ons gegeven opdracht uitsluitend ten behoeve van jou uit. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor jou geen rechten ontlenen.

11.4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van jou of van derden:

  • als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door u verstrekte inlichtingen;
  • die voortvloeit uit de omstandigheid dat jij de aan jou in rekening gebrachte premies en/of renten voor de door jou, na bemiddeling van ons, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan;
  • die het gevolg is van de omstandigheid dat een door jou met jouw wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken (tenzij hierover afspraken zijn vastgelegd);
  • die veroorzaakt wordt doordat de Financiële Instelling er niet of niet tijdig voor zorgdraagt, nadat wij de dienstverlening voltooid hebben, dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

11.5 In het geval wij adviseren over, of bemiddelen bij, het afsluiten van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaffen wij een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade van jou of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden van derden, onder wie begrepen enige Financiële Instelling, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d

11.6 Ondanks het in dit artikel bepaalde, blijven wij aansprakelijk voor schade welke veroorzaakt is door bewezen opzet of aangetoonde bewuste roekeloosheid van onze ondergeschikten.

 

12. Afspraken rondom de annulering van de Opdracht Tot Dienstverlening

12.1 Je kan als particulier te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Je blijft dan wel verplicht om de kosten te betalen die gemaakt zijn voor het tijdstip van het opzeggen en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten of een deel hiervan. Voor deze kosten teken je een nieuwe incassomachtiging. Je kan  opzeggen door een brief te sturen aan ons vestigingsadres of via een e-mail naar ons kantoor. Vermeld hierin welke overeenkomst u wenst op te zeggen, wat de reden hiervan is en per wanneer.

 

13. Afspraken rondom overmacht

13.1 Als er aantoonbaar buiten ons toedoen iets in de bij het aangaan van onze verplichtingen bestaande omstandigheden veranderd waardoor het voor ons redelijkerwijs niet mogelijk is om onze verplichtingen na te komen, is er sprake van overmacht. Dat betekent dat wij dan niet toerekenbaar tekortschieten in de nakoming van onze verplichtingen. Je kan ons niet aansprakelijk stellen voor de financiële gevolgen ( als wij in overmacht zijn) hiervan. In de volgende gevallen is in ieder geval sprake van overmacht:
• brand, werkstaking of uitsluiting, rellen of oproer of oorlog;
• overheidsmaatregelen;
• alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid aan de overeenkomst niet meer van ons kan worden gevergd.

 

14. Afspraken rondom de bescherming van jouw persoonsgegevens

14.1 Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht of door ons aan jou te verzenden mailingen e.d. Wij verstrekken jouw gegevens ook niet aan derden. Behalve wanneer wij op grond van de wet of openbare orde in het kader van onze bedrijfsuitoefening verplicht zijn om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

14.2 Wij behandelen de door jou verschafte gegevens en informatie conform het gestelde in de geldende wet- en regelgeving.

14.3 Als je er bezwaar tegen hebt dat wij jouw persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van ons opnemen, dan zullen wij de betreffende gegevens op jouw eerste schriftelijk verzoek uit het betreffende bestand verwijderen. In verband met onze nazorg zullen wij  je wel informeren over wezenlijke veranderingen in het door jou aangeschafte financiële product. Ook zullen wij je periodiek mailen om te vragen of er belangrijke wijzigingen zijn in jouw persoonlijke en/of financiële situatie.

14.4 Als wij voor onszelf optreden in een (gerechtelijke) procedure dan zijn wij gerechtigd om de door jou of namens jou verschafte gegevens te gebruiken. Ook informatie en andere gegevens die wij bij de uitvoering van de opdracht hebben ontvangen kunnen wij gebruiken als deze naar ons oordeel van belang kunnen zijn.

 

15. Overige afspraken

15.1 Op alle overeenkomsten tussen jou en ons is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Als de inhoud van de OTD afwijkt van wat in deze algemene voorwaarden is bepaald, dan gaat het bepaalde in de OTD voor.

15.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen u en ons zijn overeengekomen.

15.4 Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

15.5 Wij hebben de mogelijkheid om de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval wij tot tussentijdse wijziging overgaan tijdens de uitvoering van onze dienstverlening, laten wij je dat weten en sturen wij u de aangepaste algemene voorwaarden. 15.6 Je mag binnen 30 dagen na de datum waarop u in kennis bent gesteld van de betreffende wijzigingen bezwaar maken tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden. Wij zullen dan met jou in overleg treden over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Wanneer je geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden, dan gelden deze vanaf de door ons genoemde datum.